Phone:
01-4264664, 4225573, 4253663
Email:
zestideology@gmail.com

सहकारीलाई संस्थालाई सरकारले अनुदान दिने

सहकारीलाई संस्थालाई सरकारले अनुदान दिने

बचत तथा ऋण सहकारीलाई कृषिको एक करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।